Basistechnieken

Aiki-goshi

Genkei-kokyu-nage

Ik-kyo

Irimi-nage

Koshi-nage

Kote-gaeshi

Ni-kyo

Ro-kyo

San-kyo

Shiho-nage

Soto-kaiten-kokyu-nage

Soto-kaiten-nage

Tenchi-nage

Tori-fune-kokyu-nage

Uchi-kaiten-nage

Yon-kyo