Aanvalstechnieken

chu-dan-tsuki_gyaku-hanmi.gif

chu·dan·tsuki (gyaku·hanmi)

kata-dori_gyaku-hanmi.gif

kata·dori (gyaku·hanmi)

kata-dori_sho-men-uchi_gyaku-hanmi.gif

kata·dori sho·men·uchi

katate-dori_ai-hanmi.gif

katate·dori ai·hanmi

katate-dori_gyaku-hanmi.gif

katate·dori gyaku·hanmi

moro-te-dori_gyaku-hanmi.gif

moro·te·dori of
katate·dori ryo·te·mochi (gyaku·hanmi)

ryo-mune-dori_ai-hanmi.gif

ryo·mune·dori (ai·hanmi)

ryo-te-dori_gyaku-hanmi.gif

ryo·te·dori of
ryo·te·dori ryo·te·mochi (gyaku·hanmi)

ushiro_katate-dori_kubi-shime_ai-hanmi.gif

ushiro kata·dori (ai·hanmi)

ushiro_kubi-shime_ai-hanmi.gif

ushiro kubi·shime (ai·hanmi)

ushiro_ryo-te-dori_ai-hanmi.gif

ushiro ryo·te·dori of
ushiro ryo·te·dori ryo·te·mochi (ai·hanmi)

ushiro_sode-dori_ai-hanmi.gif

ushiro sode·dori (ai·hanmi)

yoko-men-uchi_gyaku-hanmi.gif

yoko·men·uchi (gyaku·hanmi)